Hoạt động chuyên môn

download (2)

Quy trình tiết sinh hoạt lớp

QUY TRÌNH TIẾT SINH HOẠT LỚP Nhận xét, đánh giá hoạt động tuần trước.       Nội dung này do chủ tịch HĐTQ của lớp điều hành. Lần…
download

Quy trình buổi sinh hoạt chuyên môn.

QUY TRÌNH BUỔI SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN Điểm danh, thông báo nội dung buổi làm việc Tổ trưởng đánh giá thực hiện nội dung các công việc của tổ chuyên…