Lịch công tác

24282106_842746695906133_1888502_n

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC KÝ NẮNG SỐNG HÈ 2019

PHÒNG GD-ĐT NAM TRỰC TRƯỜNG TH NAM ĐỒNG Số:  55/KH-THNĐ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Đồng Sơn, ngày 15 tháng 7 năm 2019     KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KN  HÈ NĂM 2019   Căn cứ…