Tổ Chuyên môn

download

Quy trình buổi sinh hoạt chuyên môn.

QUY TRÌNH BUỔI SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN Điểm danh, thông báo nội dung buổi làm việc Tổ trưởng đánh giá thực hiện nội dung các công việc của tổ chuyên…