Quy trình buổi sinh hoạt chuyên môn.

Tháng Sáu 24, 2016 2:31 chiều
QUY TRÌNH BUỔI SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN

  1. Điểm danh, thông báo nội dung buổi làm việc
  2. Tổ trưởng đánh giá thực hiện nội dung các công việc của tổ chuyên môn trong tuần trước và thông báo kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn cho tuần tiếp theo.
  3. Ý kiến đóng góp của các thành viên trong tổ
  4. Dự giờ minh họa cho chuyên đề tuần trước hoặc nghe báo cáo chuyên đề.
  5. Thảo luận phân tích giờ dạy (thảo luận nội dung chuyên đề)
  6. Giáo viên được phân công trình bày nội dung đã chuẩn bị (thiết kế bài dạy minh họa hoặc nội dung chuyên đề) cho buổi sinh hoạt chuyên môn tiếp theo.
  7. Các thành viên trong nhóm thảo luận cùng xây dựng bài dạy minh họạ chuyên đề.