KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HÈ NĂM 2019

Tháng Năm 22, 2019 4:53 chiều
PHÒNG GD-ĐT NAM TRỰC

TRƯỜNG TH NAM ĐỒNG

Số:  54/KH-THNĐ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Đồng Sơn, ngày 22 tháng 5 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HÈ NĂM 2019

 

Căn cứ Hướng dẫn số số 490/HD- SGDĐT ngày 2 tháng 5 năm 2019 của Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Nam Định về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động hè năm 2019;  

Căn cứ Kế hoạch số 121/KHLT-PGDĐT-VHTT-HĐ ngày 9 tháng 5 năm 2019 của Phòng GDĐT huyện Nam Trực, Trung tâm VH-TT và Huyện Đoàn Nam Trực về phối hợp tổ chức các hoạt động hè 2019;

Căn cứ điều kiện thực tế, Trường Tiểu học Nam Đồng xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2019, với nội dung như sau:

  1. MỤC ĐỊCH, YÊU CẦU
  2. Mục đích

Nâng cao hiệu quả chăm sóc, quản lý học sinh; giáo dục ý thức chủ động phòng chống các tai nạn, tệ nạn xã hội cho học sinh trong kỳ nghỉ hè năm 2018; thông qua các hoạt động tạo tâm thế phấn khởi, chuẩn bị tốt các điều kiện bước vào năm học mới 2019-2020.

Nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho năm học mới.

  1. Yêu cầu

Nhà trường chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội, chính quyền địa phương trên các địa bàn dân cư nơi học sinh cư trú, tổ chức cho học sinh được tham gia các hoạt động trải nghiệm, kỹ năng sống, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi bổ ích, lý thú, thực hiện tốt phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”;

Việc tổ chức hoạt động hè cho học sinh thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, tránh lãng phí;  tăng cường tuyên truyền, vận động, khuyến khích các bậc cha mẹ học sinh tham gia, tránh áp đặt.

Việc tổ chức các hoạt động của cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường trong hè theo đúng chỉ đạo của cơ quan quản lý và lãnh đạo địa phương, chương trình hoạt động của các nhà trường bảo đảm hiệu quả, thiết thực, đoàn kết.

  1. NỘI DUNG
  2. Hoạt động hè của học sinh

1.1. Bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương

– Nhà trường giới thiệu học sinh về hoạt động Đoàn, Đội tại nơi cư trú, bàn giao học sinh về gia đình quản lý.

– Thông báo cho cha mẹ học sinh về kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục trong hè của nhà trường.

– Thời gian: ngày 23 tháng 5 năm 2019

1.2. Phối hợp với địa phương tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, lao động công ích.

– Thời gian 3 ngày:  từ 24 tháng 5 đến 26 tháng 5 năm 2019.

– Địa điểm: Chùa Viên Quang Như – Tây Lạc

1.3. Tham gia phong trào vệ sinh môi trường ở khu dân cư; tham gia vệ sinh, tu sửa trường, lớp chuẩn bị cho năm học mới 2019-2020.

– Thực hiện theo lịch chung của huyện vào các ngày chủ nhật trong tháng.

– Các gia đình hướng dẫn học sinh tham gia lao động sản xuất, làm việc  nhà với những công việc phù hợp.

1.4. Phối hợp với công ty Dịch vụ Giáo dục Poki tổ chức giáo dục học sinh kỹ năng sống, phòng  ngừa tệ nạn, tai nạn thương tích .

– Căn cứ vào chỉ đạo của Phòng giáo dục, điều kiện thực tế của nhà trường, nguyện vọng của cha mẹ học sinh, tạo sân chơi để tổ chức các hoạt động cho trẻ em và học sinh tại địa phương nhằm  giáo dục kỹ năng sống cho học sinh đảm bảo an toàn, hiệu quả trên tinh thần tự nguyện.

– Công tác phòng chống tai nạn thương tích, đặc biệt chú ý phòng chống tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, dịch bệnh…; phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

– Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về quyền, bổn phận của trẻ em, phòng ngừa, ngăn chặn hành vi xâm hại, bạo hành trẻ em; phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời đối với hành vi sai trái của học sinh; quản lý học sinh trong dịp hè, không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo vào các tệ nạn xã hội; xây dựng phong cách học sinh “Văn minh – Thanh lịch”.

– Thời gian: từ ngày 15 tháng 7 năm 2019

1.5. Hoạt động vui chơi, giải trí, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao

– Giới thiệu các lớp bồi dưỡng năng khiếu tại các cơ sở đảm bảo, tạo điều kiện để học sinh đăng ký tham dự:

+ Lớp múa hát cơ bản.

+ Lớp Đàn organ.

+ Lớp võ thuật.

+ Lớp bơi lội. ….

– Nhà trường tổ chức các lớp bồi dưỡng năng khiếu: Tiếng Anh, Mĩ thuật tại các CLB của nhà trường.

  1. Tổ chức hoạt động hè trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên

2.1. Bồi dưỡng về nhận thức chính trị tư tưởng

– Tham gia các lớp học tập, bồi dưỡng chính trị cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên theo hướng dẫn chung của Ban Tuyên giáo huyện ủy, của PGD&ĐT Nam Trực.

– Năm bắt tình hình tư tưởng chính trị của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên tại đơn vị. Đảm báo công tác trực bảo vệ an toàn trường học, phòng chống cháy nổ, chống trộm cắp, quản lý tốt tài sản, cơ sở vật chất của đơn vị.

– Xây dựng kế hoạch hè của đơn vị, phân công cụ thể từng thành viên trong Ban chỉ đạo hè tại đơn vị.

– Phân công lịch trực lãnh đạo của đơn vị để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

2.2. Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ

Tổ chức tập huấn lại các chuyên đề về giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo hướng đổi mới…

2.3.  Tổ chức tuyển sinh lớp 1

– Tổ chức tuyển sinh, đón nhận các em lớp 1 năm học 2019-2020 vào ngày 4/6/2019.

– Tổ chức các hoạt động văn nghệ, vui chơi thoải mái, bổ ích.

– Thành phần, BGH, Tổ VP, Tổ 1, GV âm nhạc, thể dục, mĩ thuật.

2.4. Tham gia phong trào vệ sinh môi trường ở khu dân cư; tham gia vệ sinh, tu sửa trường, lớp chuẩn bị cho năm học mới 2019-2020.

– Thực hiện theo lịch chung của huyện.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ vào hướng dẫn của Phòng GD&ĐT huyện Nam Trực, hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và phổ biến tới các bộ, giáo viên, nhân viên và CMHS của trường.  Báo cáo kế hoạch tổ chức hoạt động hè với Phòng GD&ĐT huyện Nam Trực để theo dõi, kiểm tra việc thực hiện. Báo cáo với chính quyền địa phương để chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội phối hợp với nhà trường trong việc tổ chức các hoạt động. Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên nhân viên, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch.

– Phó hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm cho học sinh đăng kí tham gia hoạt động hè, tổng hợp số lượng học sinh tham gia các hoạt động hè của trường, chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên phụ trách xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng hoạt động. Xây dựng lịch hoạt động chung và thông báo cho phụ huynh học sinh biết. Quản lý giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia hoạt động hè.

– Giáo viên chủ nhiệm các lớp tổ chức cho học sinh đăng kí và lập danh sách gửi về phó hiệu trưởng nhà trường. Phổ biến cho phụ huynh lớp mình kế hoạch, lịch hoạt động chung của trường. Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được phân công.

– Giáo viên, nhân viên phụ trách tổ chức các hoạt động xây dựng nội dung hoạt động cụ thể và chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức tốt nội dung đã xây dựng, quản lý học sinh tham gia hoạt động do mình phụ trách.

– Cha mẹ học sinh căn cứ vào nguyện vọng của con em mình đăng kí với giáo viên chủ nhiệm hoạt động muốn tham gia. Có trách nhiệm đưa đón con đúng giờ, quản lý học sinh ngoài giờ tham gia hoạt động ở trường, thực hiện đầy đủ các yêu cầu về trang phục, đồ dùng thực hành, luyện tập của cán bộ phụ trách hoạt động và đóng góp theo quy định.

– Học sinh tuân thủ nghiêm túc các quy định của cán bộ phụ trách hoạt động, quy định của trường. Đoàn kết với bạn bè, luôn quan tâm chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau.

Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động hè 2019 cho học sinh của trường tiểu học Nam Đồng.  Nhà trường nghiêm cấm giáo viên của nhà trường tổ chức dạy thêm, nghiêm cấm tổ chức dạy thêm, học thêm trên địa bàn trường quản lý. Nhà trường lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh, nhân dân địa phương trong thời gian hè:

 Mọi vấn đề xin liên hệ theo điện thoại:

HT: Lê Văn Khánh – SĐT: 0944 569 565

PHT: Đoàn Thị Tuất – SĐT: 0943 272 212

Nơi nhận:

– Phòng GD-ĐT, UBND xã.

– Website  Trường;

– Lưu: VP.

              HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

   

 

Lê Văn Khánh